Проекти

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Средно училище „Димитър Матевски“ – град Пловдив участва в        Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,  Дейност 2 за учебната 2023/2024 година.
Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Дейност 2  ще обхване всички ученици от първи клас. Обученията ще се провеждат в малки групи от 2 до 7 ученици, с продължителност на обучението от 4 учебни часа. Обученията ще се извършват присъствено, преди или след учебни занятия от седмичната програма, в събота и неделя, както и през ваканциите. В рамките на изпълнение на проекта, учениците могат да преминат само едно обучение.
 След  обучение по 4 присъствени учебни часа на ученик се издава сертификат за успешно завършено обучение по Дейност 2 по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че СУ „Димитър Матевски“ – гр. Пловдив кандидатства за участие по Национална програма  „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2023/2024 година за сформиране на групи и отбори в следните направления:

Модул 1. Изкуства в следните направления:

 

  • музикално изкуство в категория вокална група за забавна и естрадна песен – втора възрастова група/ V–VII клас/ – 12 ученици, с ръководител Ралица Пашова
  • танцово изкуство – втора възрастова група /V–VII клас/ -10 участници,

 с ръководител Александър Димитров

  • изобразително изкуство в категория изящни изкуства /живопис/ – втора възрастова група/ V–VII клас/ – 14 ученици, с ръководител Костадин Мухчиев

Модул 2. Спорт в следните направления:

  •  футбол –  втора възрастова група /V–VII клас/ – 14 участници,  с ръководител Венко Цинцаров;
  • баскетбол – трета възрастова група /VIII– X клас/-10 участници, с ръководител Цонка Вайсилова;
  • волейбол – трета възрастова група /I–VI клас/-15 участници,  с ръководител Калоян Стоянов.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол.
Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Подробности за НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и за сформиране на групите може да прочетете на сайта на Министерство на образованието и науката или тук.

Подкрепа за успех

Линк към проекта „Подкрепа за успех“ –  https://podkrepazauspeh.mon.bg/

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Иновативни училища

Възможност за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 г.

Твоят час

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Дигитализация на учебния процес

„Дигитализация на учебния процес“ в Пловдив стартира през 2016 г. и цели да въведе облачни технологии във всички училища чрез платформите G-suite for Education нa Google и Microsoft Office 365. Подобен проект за пръв път се реализира в България като публична политика за реформи в образованието. Инициативата обхваща 13 училища в Пловдив в момента, като по програмата вече са обучени над 250 учители. Целта е до 2019 г. мащабният образователен проект да обхване всичките 54 общински училища в града.