Начало

Кои сме ние?
Здравейте, приятели!

        Имаме удоволствието да Ви представим обновения сайт на СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив. Постарахме се да го направим актуален и изчерпателен, за да се ориентирате за възможностите, свързани с обучението и развитието на Вашите деца. Надяваме се, че публикуваната тук информация ще Ви бъде полезна.

Новини
Обява

СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Тракия”, ул. „Съединение” № 26,  представляващ детско-юношески плувен басейн към СУ „Димитър Матевски” с площ от 529 кв.м. (петстотин двадесет и девет квадратни метра), разположен на първия етаж в сграда с идентификатор № 56784.540.1217.1 по КККР на гр.Пловдив, с предназначение на обекта – сграда за образование.

Документи за участие могат да се закупят от 21.01.2019г.  до 05.02.2019г. включително от счетоводството на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив, ул.”Съединение” № 26, ет.2, след заплащане на конкурсните книжа.

Цената на конкурсните книжа е 20 лв., вносими по следната сметка на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив: IBAN : BG 40 IORT 7375 3102 0060 00, BIC: IORTBGSF, в ТБ „Инвестбанк” АД, или в брой, в счетоводството на училището, ет.2.

Депозитната вноска е 100 лева, вносими по следната банкова сметка на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив: IBAN : BG 40 IORT 7375 3102 0060 00, BIC: IORTBGSF, в ТБ „Инвестбанк” АД.

 Конкурсът ще се проведе на 06.02.2019г. от 14:00ч. в сградата на СУ “Димитър Матевски”, с административен адрес гр.Пловдив, район „Тракия”, ул.”Съединение” № 26, в учителската стая, ет.2.

Телефон и лице за контакт: Димитрия Форшинова – домакин в СУ „Димитър Матевски”,

тел. за връзка 032/68 23 87.

Проекти
Иновативни училища

    Възможност за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 г.
Иновативни училища – Официална страница на програмата

Ваканции
Важни съобщения:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително.

 

Уважаеми родители,

Във връзка с промени в нормативната уредба, моля да се запознаете със следните документи:

Отсъствия на ученици по уважителни причини;

Отсъствия на ученици за период по дълъг от един месец;