За нас

Средно училище „Димитър Матевски“  – Пловдив 
За родители, деца сме отворили врата!

Добре дошли!


      Средно училище „Димитър Матевски“  – Пловдив е създадено през 1982 година.
      Училището е изцяло обновено чрез Европейски проект през 2010 г. Извършен е цялостен ремонт и пълно саниране.
        В учебното заведение  се обучават ученици от  I до XII клас.
      Училището притежава отлична материална база:

 • 28 класни стаи;
 • 9 кабинета по предмети, от които 3 компютърни;
 • библиотека;
 • видеозала;
 • хореографска зала;
 • плувен басейн;
 • 2 физкултурни салона;
 • спортно стрелбище;
 • 2 открити спортни площадки;
 • функциониращ ученически стол.

Нашите предимства:

 • съвременна и уютна училищна база;
 • висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване;
 • използване на електронни учебници;
 • дългогодишни традиции в танцовото и музикалното  изкуство;
 • спокойна учебна среда;
 • висок стандарт на обучение и възпитание;
 • работа по европейски проекти;
 • индивидуален подход към всяко дете;
 • специално оборудвани класни стаи, съобразени с възрастовите особености на децата;
 • логопедичен кабинет;
 • ресурсен кабинет;
 • педагогически съветник;
 • медицинско обслужване;
 • денонощно видеонаблюдение и охрана.

        В  СУ „Димитър Матевски“  изучаването на чужди езици започва от втори клас.  Изучаваният чужд език за учениците от начален етап е английски език

        СУ  „Димитър Матевски“  е базово училище на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и на АМТИИ – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство.
          Учениците на СУ „Димитър Матевски“  редовно участват в организираните общински, областни и национални прояви. В конкурсите за написване на стихотворения, разказ и есе, в изложби за рисунки, в турнирите и различните състезания изявяват своите знания и умения.
 

   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
    Училището организира целодневната организация на учебния ден за всички ученици от I до VII клас.  Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при желание на родителите.
Учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат съответно след обяд.
     Учебните часове и дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси са с продължителност както следва:
– за учениците от   I и II клас  -35 минути;
– за учениците от III – IV клас – 40 минути;
– за учениците от  V- VII клас – 40 минути.
         За учениците от  I до IV клас дейностите по самоподготовка,по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят дневно, както следва:

 • самоподготовка- 2 учебни часа;
 • организиран отдих и физическа активност – 2 учебни часа;
 • занимания по интереси – 2 учебни часа.


        За учениците от V до VII клас дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се разпределят за деня съобразно седмичното разписание, като общият им брой е не по-малко  от 6 учебни часа.

          Правилното хранене е ключът към доброто здраве.
           Учениците, които посещават занималня /групи ЦДО/ имат възможност да се хранят в училищния стол. Храната се приготвя на място, ежедневно. Храненето се извършва под контрола на учителите ЦДО.
            Заплащането на храната става седмично – в началото на седмицата или един ден предварително. Родителите имат възможност да се запознаят с менюто на място в стола или във фейсбук.