Училищно настоятелство

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

„СВ. ЙОАН ЕКЗАРХ”

ПРИ СОУ „ДИМИТЪР МАТЕВСКИ”,

 ГР. ПЛОВДИВ

Б А Н К О В А   С М Е Т К А

BG 64STSA93000017694163

BIC  STSABGSF