Стипендии

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 21.10.2021 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ
1.За месечна стипендия за постигнати образователни резултати :
– заявление по образец /Приложение 1 от вътрешните правила/.
2.За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на
отпадането:
– заявление по образец /Приложение 2 от вътрешните правила/;
– служебни бележки за получените от родителите доходи за периода м. МАРТ 2022 г. –
м. АВГУСТ 2022 г. вкл.;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода м. МАРТ
2022 г. – м. АВГУСТ 2022 г. вкл.;
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако
родителите са разведени;
– служебна бележка за брат или сестра, че е ученик;
– служебна бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода
м. МАРТ 2022 г. – м. АВГУСТ 2022 г. вкл.;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени
хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м. МАРТ 2022 г. – м. АВГУСТ 2022 г.
вкл.;
3. За месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания :
– заявление-декларация по образец /Приложение 3 от вътрешните правила/
– решение на ТЕЛК;
4. За месечна стипендия за ученици без родители:
– заявление-декларация по образец /Приложение 4-1 от вътрешните правила/
– декларация от живият родител/попечител, че ученикът не е осиновен от втория съпруг/а или
от лицето, с което е във фактическо семейно съжителство /Приложение 4-2 от вътрешните
правила/.
– копие от смъртен акт на починалия родител/и и/или копие от съдебно решение за лишаване
от родителски права или поставяне под пълно запрещение на родител/и – САМО АКО
ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ!!!

5. За еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални
обстоятелства, свързани с достъпа му до образование
– заявление-декларация по образец /Приложение 5 от вътрешните правила/
– служебни бележки за получените доходи на родителите за периода м. МАРТ 2022 г. –
м. АВГУСТ 2022 г. вкл.;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода м. МАРТ
2022 г. – м. АВГУСТ 2022 г. вкл.;
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако
родителите са разведени;
– бележка за брат или сестра, че е ученик.
– бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода м. МАРТ
2022 г. – м. АВГУСТ 2022 г. вкл.;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени
хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м. МАРТ 2022 г. – м. АВГУСТ 2022 г.
вкл.;
6. За еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната
дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта
– заявление-декларация по образец /Приложение 6 от вътрешните правила./
– документи удостоверяващи постигнати резултати на регионално, национално,
международно ниво от олимпиади, конкурси, състезания и др. в сферата на образованието.
– мотивирано предложение от класен ръководител или друг учител.
7.За еднократни целеви стипендии
– заявление-декларация по образец /Приложение 7 от вътрешните правила/
– документи удостоверяващи постигнати резултати и съответното право на участие в
олимпиади, конкурси, състезания и др. в сферата на образованието.
– мотивирано предложение от класен ръководител или друг учител
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ
СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ИЛИ ОТ ЧЛЕН НА
КОМИСИЯТА ЗА СТИПЕНДИИ.
ПОПЪЛНЕНИТЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНИ ДОКУМЕНТИ СЕ ВХОДИРАТ
КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.
КОМИСИЯТА НЯМА ДА РАЗГЛЕЖДА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА
НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ, НЕПЪЛНИ, НЕПРАВИЛНО ПОПЪЛНЕНИ, БЕЗ ВХОДЯЩ
НОМЕР.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ

Необходими документи:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7