Стипендии

КАМПАНИЯ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 10.03.2023 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ
1. За  месечна стипендия за постигнати образователни резултати :
–  заявление  по образец /Приложение 1 от вътрешните правила/.
2. За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:
– заявление  по образец /Приложение 2 от вътрешните правила/;
– служебни бележки за получените от родителите доходи за периода от м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. до м. ФЕВРУАРИ 2023 г. вкл.;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода от м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. до м. ФЕВРУАРИ 2023 г. вкл.
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
– служебна бележка за брат или сестра, че е ученик;
– служебна бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода от м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. до м. ФЕВРУАРИ 2023 г. вкл.;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода от м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. до м. ФЕВРУАРИ 2023 г. вкл.
3. За  месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания :
– заявление-декларация по образец /Приложение 3 от вътрешните правила/
– решение на ТЕЛК;
4. За месечна стипендия за  ученици без родители:
– заявление-декларация по образец /Приложение 4-1 от вътрешните правила/
– декларация от живият родител/попечител, че ученикът не е осиновен от втория съпруг/а или от лицето, с което е във фактическо семейно съжителство /Приложение 4-2 от вътрешните правила/.
– копие от смъртен акт на починалия родител/и и/или копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение на родител/и – САМО АКО ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ!!!
5. За еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование
– заявление-декларация по образец /Приложение 5 от вътрешните правила/
– служебни бележки за получените доходи на родителите за периода от м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. до м. ФЕВРУАРИ 2023 г. вкл.;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за  периода от м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. до м. ФЕВРУАРИ 2023 г. вкл.;
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
– бележка за брат или сестра, че е ученик.
– бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода от м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. до м. ФЕВРУАРИ 2023 г. вкл.;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода от м. СЕПТЕМВРИ 2022 г. до м. ФЕВРУАРИ 2023 г. вкл.
6. За еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта 
– заявление-декларация по образец /Приложение 6 от вътрешните правила./
– документи удостоверяващи постигнати резултати на регионално, национално, международно ниво от олимпиади, конкурси, състезания и др. в сферата на образованието.
– мотивирано предложение от класен ръководител или друг учител.
7. За еднократни целеви стипендии
– заявление-декларация по образец /Приложение 7 от вътрешните правила/
– документи удостоверяващи постигнати резултати  и съответното право на участие в олимпиади, конкурси, състезания и др. в сферата на образованието.
– мотивирано предложение от класен ръководител или друг учител.
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ  ИЛИ  ОТ ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА СТИПЕНДИИ.
ПОПЪЛНЕНИТЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНИ ДОКУМЕНТИ СЕ ВХОДИРАТ КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО.
КОМИСИЯТА НЯМА ДА РАЗГЛЕЖДА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ, НЕПЪЛНИ, НЕПРАВИЛНО ПОПЪЛНЕНИ, БЕЗ ВХОДЯЩ НОМЕР. 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4-1
Приложение 4-2
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7