Стипендии

КАМПАНИЯ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ - 15.03.2024 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИЯ
1. За месечна стипендия за постигнати образователни резултати :
– заявление по образец /Приложение 1 от вътрешните правила/.
2.За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

– заявление по образец /Приложение 2 от вътрешните правила/;
– служебни бележки за получените от родителите доходи за периода м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. – м. ФЕВРУАРИ 2024 г. вкл.;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. – м. ФЕВРУАРИ 2024 г. вкл.;
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
– служебна бележка за брат или сестра, че е ученик;
– служебна бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. – м. ФЕВРУАРИ 2024 г. вкл.;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. – м. ФЕВРУАРИ 2024 г. вкл.;

3. За месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания :
– заявление-декларация по образец /Приложение 3 от вътрешните правила/
– решение на ТЕЛК;

4. За месечна стипендия за ученици без родители:
– заявление-декларация по образец /Приложение 4-1 от вътрешните правила/
– декларация от живият родител/попечител, че ученикът не е осиновен от втория съпруг/а или от лицето, с което е във фактическо семейно съжителство /Приложение 4-2 от вътрешните правила/.
– копие от смъртен акт на починалия родител/и и/или копие от съдебно решение за лишаване от родителски права или поставяне под пълно запрещение на родител/и – САМО АКО ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ!!!

5. За еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование

– заявление-декларация по образец /Приложение 5 от вътрешните правила/ – служебни бележки за получените доходи на родителите за периода м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. – м. ФЕВРУАРИ 2024 г. вкл.;
– документ от служба Социално подпомагане за получаване на помощи за периода м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. – м. ФЕВРУАРИ 2024 г. вкл.;
– копие на съдебно решение за развод, присъдени родителски права и издръжка, ако родителите са разведени;
– бележка за брат или сестра, че е ученик.
– бележка от НОИ за получени доходи от временна нетрудоспособност за периода м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. – м. ФЕВРУАРИ 2024 г. вкл.;
– удостоверения/служебни бележки и/или други документи удостоверяващи получени хонорари, наеми или доходи с друг произход за периода м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. – м. ФЕВРУАРИ 2024 г. вкл.;

6. За еднократни стипендии за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта
– заявление-декларация по образец /Приложение 6 от вътрешните правила./
– документи удостоверяващи постигнати резултати на регионално, национално, международно ниво от олимпиади, конкурси, състезания и др. в сферата на образованието.
– мотивирано предложение от класен ръководител или друг учител.

7.За еднократни целеви стипендии
– заявление-декларация по образец /Приложение 7 от вътрешните правила/
– документи удостоверяващи постигнати резултати и съответното право на участие в олимпиади, конкурси, състезания и др. в сферата на образованието.
– мотивирано предложение от класен ръководител или друг учител

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ СЕ ПОЛУЧАВАТ ОТ КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ИЛИ ОТ ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА СТИПЕНДИИ. 

ПОПЪЛНЕНИТЕ И ОКОМПЛЕКТОВАНИ ДОКУМЕНТИ СЕ ВХОДИРАТ КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО. 

КОМИСИЯТА НЯМА ДА РАЗГЛЕЖДА ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА НЕОКОМПЛЕКТОВАНИ, НЕПЪЛНИ, НЕПРАВИЛНО ПОПЪЛНЕНИ, БЕЗ ВХОДЯЩ НОМЕР.

ВНИМАНИЕ!!!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4-1

Приложение 4-2

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7