КВАЛИФИКАЦИИ

КВАЛИФИКАЦИИ В СУ "ДИМИТЪР МАТЕВСКИ " - ПЛОВДИВ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ И ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА
 1. Тема:“ Курс по Методика на обучението по БДП в детската градина, І-ІV, V-VІІ и VІІІ-ХІІ клас. ”
 2. Място на провеждане: онлайн обучение
 3. Период на провеждане: 29.07.2023 г.-27.04.2024
 4. Наименование на обучителната организация: : ЕООД „Дидаско Груп”, гр. Стара Загора,
 5. Брой на педагогическите специалисти: 6
 1. Тема: “ „“ Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП” в детската градина, І-ІV, V-VІІ и VІІІ – ХІІ клас“
 2. Място на провеждане: онлайн обучение
 3. Период на провеждане: 29.07.2023 г.-27.04.2024
 4. Наименование на обучителната организация: : ЕООД „Дидаско Груп”, гр. Стара Загора,
 5. Брой на педагогическите специалисти: 3
 1. Тема: “ „Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в СОУ и детската градина”.” в детската градина, І-ІV, V-VІІ и VІІІ – ХІІ клас“
 2. Място на провеждане: онлайн обучение
 3. Период на провеждане: 29.07.2023 г.-27.04.2024
 4. Наименование на обучителната организация: : ЕООД „Дидаско Груп”, гр. Стара Загора,
 5. Брой на педагогическите специалисти: 2
 1. Тема: „Обучения за прилагане на инструмент за индентифициране маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа  за личностно развитие на деца и ученици в риск“
 2. Място на провеждане: онлайн обучение
 3. Период на провеждане: 20.11.2023 г.-22.11.2023
 4. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС, град Банкя
 5. Брой на педагогическите специалисти: 1
 1. Тема: „Работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите  на специалистите и на начините и подходите за преодоляването им „допълнителна подкрепа  за личностно развитие на деца и ученици в риск“
 2. Място на провеждане: онлайн обучение
 3. Период на провеждане: 20.11.2023 г.-21.11.2023
 4. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС, град Банкя
 5. Брой на педагогическите специалисти: 1
 1. Тема: „Работа с родители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите  на специалистите и на начините и подходите за преодоляването им „допълнителна подкрепа  за личностно развитие на деца и ученици в риск“
 2. Място на провеждане: НЦПКПС, град Банкя
 3. Период на провеждане: 20.11.2023 г.-22.11.2023
 4. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС, град Банкя
 5. Брой на педагогическите специалисти: 1
 1. Тема: „Наставничеството на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно ориентиране“/ по НП „ Квалификация на педагогическите специалисти“/
 2. Място на провеждане: НЦПКПС, град Банкя
 3. Период на провеждане: 17.11.2023 г.-19.11.2023
 4. Наименование на обучителната организация: НЦПКПС, град Банкя
 5. Брой на педагогическите специалисти: 2
 1. Тема: „Развиване на знания и умения за създаване и използване на дигитални интерактивни материали в учебния процес“
 2. Място на провеждане кк Пампорово, хотел „Орфей“
 3. Период на провеждане:
  18 .11.2023 и 19.11.2023
  – присъствено; от 9.00 ч. на 18.11.2023 г. до 15.45 ч. на 19.11.2023 г.
  – до 28.11.2023 г. дистанционно
 4. Наименование на обучителната организация „Орак Инженеринг ЕООД“
 5. Брой на педагогическите специалисти: 73
 1. Тема: :  „Обучения на педагогическите специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа с групата/ в класната стая с ресурсните  учители , другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“/ по проект „ Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР 2014-2020, поддейност 3.5/
 2. Място на провеждане ПУ „ Паисий Хилендарски“, град Пловдив
 3. Период на провеждане: 06.11.2023г.-08.11.2023
 4. Наименование на обучителната организация НЦПКПС, град Банкя
 5. Брой на педагогическите специалисти: 1
 1. Тема:Тема на обучението:  Изготвяне на индивидуални учебни програми за ученици”
 2. Място на провеждане СУ „ Димитър Матевски“, град Пловдив
 3. Период на провеждане: 30.10.2023 г. и 06.11.2023г.
 4. Наименование на обучителната организация:„ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД „
 5. Брой на педагогическите специалисти: 83
 1. Тема:Тема на обучението: “Киберсигурност и безопасен интернет” по НП „ Квалификация на педагогическите специалисти“/
 2. Място на провеждане : ПУ „ Паисий Хилендарски“
 3. Период на провеждане: 12.10.2023 г.
 4. Наименование на обучителната организация: ПУ „ Паисий Хилендарски“- ДКПРПС
 5. Брой на педагогическите специалисти: 1
 1. Тема:Тема на обучението:  „Обучения за учители по химия и опазване на околната среда, преподаващи по актуализираните учебни програми  в прогимназиален етап. V-VII клас “
 2. Място на провеждане НЦПКПС, град Банкя
 3. Период на провеждане:
  29.09.2023 г
 4. Наименование на обучителната организация
 5. Брой на педагогическите специалисти: 1
 1. Тема: Обучения за учители по биология и здравно образование на околната среда, преподаващи по актуализираните учебни програми  в прогимназиален етап. V-VII клас “
 2. Място на провеждане НЦПКПС, град Банкя
 3. Период на провеждане: 08.09.2023 г.-10.09.2023 г
 4. Наименование на обучителната организация
 5. Брой на педагогическите специалисти: 1
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ И ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

 

 1. Тема: „Разработване и управление на проекти за образователната система“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 22.04.2023 г. и 23.04.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 14:00 ч. до 18:00 ч.; от 09:00 ч. до 13:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
 6. Брой на педагогическите специалисти: 15
 1. Тема: „Мениджмънт на класа и класната стая“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане:03.04. 2023 г.
 4. Начален и краен час: 9:30 – 18:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
 6. Брой на педагогическите специалисти: 16
 1. Тема: „Развитие на позитивната училищна култура“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 10.03.2023 г. и 14.03.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 14:00 ч. до 18:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
 6. Брой на педагогическите специалисти: 14
 1. Тема: „Групова и екипна работа – различната мотивация на учениците и децата“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 19.04.2023 г. и 20.04.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 14:00 ч. до 18:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
 6. Брой на педагогическите специалисти: 16
 1. Тема: „Интерактивни методи на преподаване“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 03.04.2023 г. и 05.04.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 14:00 ч. до 18:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
 6. Брой на педагогическите специалисти: 20
 1. Тема: „Дигиталните компетентности – ключови за учителите и учениците на 21. Век““.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 21.04.2023 г. и 22.04.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 14:00 ч. до 18:00 ч.; от 09:00 ч. до 13:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
 6. Брой на педагогическите специалисти: 22
 1. Тема: „Лидерски умения: организиране и мотивиране на екип“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 16.03.2023 г. и 17.03.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 14:00 ч. до 18:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
 6. Брой на педагогическите специалисти: 15
 1. Тема: „Среда и методи за интерактивно обучение лице в лице в начален етап на основната степен на образование“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 27. 05. 2023 г.
 4. Начален и краен час: 9:00 до 18:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
 6. Брой на педагогическите специалисти: 15
 1. Тема: „Стрес и стратегии за справяне с професионалното прегряване (бърнаут синдром)“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 14.03.2023 г. и 15.03.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 14:00 ч. до 18:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
 6. Брой на педагогическите специалисти: 19
 1. Тема: „Справяне с гнева в професионална среда“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 23.03.2023 г. и 24.03.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 14:00 ч. до 18:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ДКПРПС ПУ „Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив.
 6. Брой на педагогическите специалисти: 19
 1. Тема: „Готовност на учителите за осъществяване на приобщаващото образование“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 10.03.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 09:00 ч. до 11:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: „ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ“ ЕООД
 6. Брой на педагогическите специалисти (ГЦОУД начален етап на основното образование): 18
 1. Тема: „Готовност на учителите за осъществяване на приобщаващото образование“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 06.03.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 14:30 ч. до 16:30 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: „ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ“ ЕООД
 6. Брой на педагогическите специалисти (прогимназиален и гимназиален етап): 37
 1. Тема: „Готовност на учителите за осъществяване на приобщаващото образование“.
 2. Място на провеждане: присъствено в сградата на СУ „Димитър Матевски“ гр. Пловдив.
 3. Период на провеждане: 27.02.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 14:00 ч. до 16:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: „ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ“ ЕООД
 6. Брой на педагогическите специалисти (начален етап на основното образование“): 21
 1. Тема: „Разработка на инструментариум за входящ текущ/тематичен контрол по природни науки“.
 2. Място на провеждане: присъствено в ПГВАД гр. Пловдив
 3. Период на провеждане: 01.02.2023 г.
 4. Начален и краен час: от 09:00 ч. до 18:00 ч.
 5. Наименование на обучителната организация: ЦОПУО гр. София
 6. Брой на педагогическите специалисти: 3

 

1.Тема на обучението: Актуални проблеми на обучението и възпитанието  по БДП в СУ
2.Място на провеждане: дистанционно
3.Период на провеждане:  10.11.2022 г. – 30.11.2022 г.
5.Наименование на обучителната организация:ЕООД „Дидаско Груп”
6.Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 12

1.Тема на обучението:Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП
2.Място на провеждане:дистанционно
3.Период на провеждане:  10.11.2022 г. – 30.11.2022 г
4.Начален и краен час:
5.Наименование на обучителната организация: ЕООД „Дидаско Груп”
6.Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 6

1.Тема на обучението:Методика на обучението по БДП 1 – 4 клас
2.Място на провеждане:дистанционно
3.Период на провеждане:  10.11.2022 г. – 30.11.2022 г.
4.Начален и краен час:
5.Наименование на обучителната организация: ЕООД „Дидаско Груп”
6.Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1

1.Тема на обучението:Специфични умения за работа в комисията по БДП
2.Място на провеждане:дистанционно
3.Период на провеждане: 10.11.2022 г. – 30.11.2022 г.
4.Начален и краен час:
5.Наименование на обучителната организация: ЕООД „Дидаско Груп”
6.Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 6

1.Тема на обучението:Генериране на седмично разписание в Школо, ДТВ и атестационни карти
2. Място на провеждане: онлайн във Виртуалната класна стая на Школо,
3. Период на провеждане: 25.11. 2022г. – 26.11.2022г.
4. Начален и краен час: 9:30 ч. до 18:00 ч. 
5.Наименование на обучителната организация:„Школо“ ООД
6.Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1

1.Тема на обучението: „Контролна дейност на директора – в реална и дистанционна среда”
2.Място на провеждане: онлайн  в ZOOM.US
3.Период на провеждане: 25.11.2022г. и 26.11. 2022 г.
4.Начален и краен час: 14:00 – 18:00 ч.,  10:00 ч. – 14:00 ч.
5.Наименование на обучителната организация:„Идеите” ЕООД  – София
6. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1

1. Тема на обучението:„Иновативни форми и методи в процеса на обучение“
2.Място на провеждане: дистанционно СУ “Димитър Матевски“
3.Период на провеждане: 30.11.2022г. и 01.12.22 г.
4.Начален и краен час: 14:30 ч. до 18:30 ч.
5.Наименование на обучителната организация:Институт за Човешки Ресурси
6.Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 1

1.Тема на обучението:„Иновативни методи на обучение по физическо възпитание и спорт“
2.Място на провеждане: онлайн във Виртуалната класна стая на Школо, частично присъствено
3.Период на провеждане: 06,12,2022г., 07,12,2022г., 10,12,2022г.
4.Начален и краен час: 14.30 ч. – 17.30ч.
5.Наименование на обучителната организация:„Школо“ ООД
6.Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 2

1.Тема на обучението:„Използване на графични редактори в часовете по математика – „Geogebra“ и „Microsoft Mathematics““
2.Място на провеждане: онлайн във Виртуалната класна стая на Школо, частично присъствено
3.Период на провеждане: 06.12.2022г.- 07,12,2022г., 10,12,2022г.
4.Начален и краен час: 09,00 ч. – 16.00ч.
5.Наименование на обучителната организация:„Школо“ ООД
6.Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • Школо обучение електронен дневник 78 участници  проведено през септември 2019 в училището;
 • Родителски стилове. Положителни послания в работата с родителите на учениците – 78 участници проведено през февруари 2020 г.  в училището;
 • Методика на обучението по БДП проведено през февруари 2020 г.  извън  училището;
 • Дейност ресурсно подпомагане проведено през февруари 2020 г. извън училището;
 • Дейност ресурсно подпомагане проведено през април 2020г. извън училището;
 • Дейност ресурсно подпомагане проведено през май 2020г. извън училището;
 • Алтернативни методи на комуникация при деца от аутистичния спектър проведено през септември 2020 г. извън училището;
 • Инструменти за привлекателно образование проведено през декември 2020 г. онлайн;
 • Училище в облака. Общуване и организация по програма одобрена от МОН проведено през април 2021 г. извън училището;
 • Обучение за работа с електронен дневник в школо проведено през април 2021 г. извън училището;
 • Проектно и проблемно базирано обучение в дигитална среда проведено през септември 2021 г. в училището;
 • Методика на обучението по БДП проведено през октомври 2021 г. извън училището;
 • Придобиване на правни учения и познаване на нормативната уредба за СО, за реакция на агресията проведено през октомври 2021 г. онлайн;
 • ЗДБУТ проведено през ноември 2021 г. извън училището;
 • Методика по БДП проведено през март 2022 г извън училището;
 • Иновативни методи на преподаване проведено през март 2022г. извън училидще;
  1.Тема на обучението:  : „Преодоляване на насилието и агресията в образователните институции  и стреса при педагогическите специалисти“
  2.Място на провеждане: кк  Слънчев бряг, хотел „Палацо“
  3.Период на провеждане:  от 05.07.2022 г. до 07.07.2022г.
  4. Начален и краен час: на 05.07.2022 г. от 14:30 часа до 12:30 часа на 07.07.2022 г.
  5. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие: 49