Начало

Кои сме ние?
Здравейте, приятели!

        Имаме удоволствието да Ви представим обновения сайт на СУ „Димитър Матевски“ – Пловдив. Постарахме се да го направим актуален и изчерпателен, за да се ориентирате за възможностите, свързани с обучението и развитието на Вашите деца. Надяваме се, че публикуваната тук информация ще Ви бъде полезна.

СУ „Димитър Матевски” е създадено през 1982 г.
Училището притежава отлична материална база:28 класни стаи;9 кабинета по предмети, от които 2 компютърни; библиотека; видеозала; хореографска зала; плувен басейн; физкултурен салон; спортно стрелбище; открити спортни площадки, две от които с изкуствено покритие;функциониращ ученически стол.

През 2010 г. на СУ „Димитър Матевски” е извършен цялостен ремонт и пълно саниране на стойност над 2 милиона лева – най-голямата инвестиция в образованието на Пловдив за последните 20 години.

СУ „Димитър Матевски” е базово училище на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и на АМТИИ (Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство). В него провеждат своята практика студенти от широк кръг специалности.

Учителският колектив се състои от над петдесет учители с много висока квалификация: 1 доктор по музикознание; 4 учители с I професионално-квалификационна степен (ПКС) и още няколко учители с II, III, IV и V ПКС.

Възпитаници на училището ни днес се трудят във всички сектори на националната икономика и духовната сфера, включително като специалисти в страни от ЕС и САЩ.

СУ „Димитър Матевски” е един от пионерите в обучението на слепи деца в реални условия. Опит и традиции училището трупа от 2000 г. насам.

Новини
Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Осигуряване на ученически шкафчета"

      СУ „Димитър Матевски“ осигури ученически шкафчета за 216 ученика от I-ви и II-ри клас, като до края на финансовата 2018 година, ще бъдат осигурени и за останалите ученици до VII-ми клас.

Обява

СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Тракия”, ул. „Съединение” № 26,  представляващ детско-юношески плувен басейн към СУ „Димитър Матевски” с площ от 529 кв.м. (петстотин двадесет и девет квадратни метра), разположен на първия етаж в сграда с идентификатор № 56784.540.1217.1 по КККР на гр.Пловдив, с предназначение на обекта – сграда за образование.

Документи за участие могат да се закупят от 21.09.2018г.  до 05.10.2018г. включително от счетоводството на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив, ул.”Съединение” № 26, ет.2, след заплащане на конкурсните книжа.

Цената на конкурсните книжа е 20 лв., вносими по следната сметка на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив: IBAN : BG 40 IORT 7375 3102 0060 00, BIC: IORTBGSF, в ТБ „Инвестбанк” АД, или в брой, в счетоводството на училището, ет.2.

Депозитната вноска е 100 лева, вносими по следната банкова сметка на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив: IBAN : BG 40 IORT 7375 3102 0060 00, BIC: IORTBGSF, в ТБ „Инвестбанк” АД.

 Конкурсът ще се проведе на 08.10.2018г. от 14:00ч. в сградата на СУ “Димитър Матевски”, с административен адрес гр.Пловдив, район „Тракия”, ул.”Съединение” № 26, в учителската стая, ет.2.

Телефон и лице за контакт: Димитрия Форшинова – домакин в СУ „Димитър Матевски”, тел. за връзка 032/68 23 87Моите умения
Уеб дизайн 50%
Проекти
Дигитализация на учебния процес

     „Дигитализация на учебния процес“ в Пловдив стартира през 2016 г. и цели да въведе облачни технологии във всички училища чрез платформите G-suite for Education нa Google и Microsoft Office 365. Подобен проект за пръв път се реализира в България като публична политика за реформи в образованието. Инициативата обхваща 13 училища в Пловдив в момента, като по програмата вече са обучени над 250 учители. Целта е до 2019 г. мащабният образователен проект да обхване всичките 54 общински училища в града.

 

Иновативни училища

    Възможност за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018 г.

Иновативни училища – Официална страница на програмата

Твоят час

   Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ваканции
Важни съобщения:
В СУ „Димитър Матевски“ ще се проведе КОЛЕДЕН БАЗАР. Датите са следните:
12. 12. 2018 г. – 1. и 2. клас от 15.00 часа;
13.12. 2018 г. – 3. и 4. клас от 15.00 часа;
14. 12. 2018 г. – 5. – 12. клас от 13.30 часа;
Поканени са всички желаещи родители да вземат участие!!

На 12.09.2018 година (сряда) ще се проведе медицински преглед за учениците от начален етап по следния график:

–  от 09.00 до 10.00 часа – първи клас;

–  от 10.00 до 11.00 часа – втори клас;

–  от 11.00 до 12.00 часа – трети клас;

–  от 12.00 до 13.00 часа – четвърти клас;

              Учениците от втори до четвърти клас ще получат учебниците и учебните помагала за учебната година.

            На 13.09.2018 година (четвъртък) ще се проведе медицински преглед за учениците от прогимназиален етап по следния график:

–  от 09.00 до 10.00 часа – пети клас;

–  от 10.00 до 11.00 часа – шести клас;

–  от 11.00 до 12.00 часа – седми клас;
Учениците от пети до седми клас ще получат учебниците за учебната година.