Обява

Обява за отдаване под наем

              СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Тракия”, ул. „Съединение” № 26,  представляващ детско-юношески плувен басейн към СУ „Димитър Матевски” с площ от 529 кв.м. (петстотин двадесет и девет квадратни метра), разположен на първия етаж в сграда с идентификатор № 56784.540.1217.1 по КККР на гр.Пловдив, с предназначение на обекта – сграда за образование.

             Документи за участие могат да се закупят от 21.01.2019г.  до 05.02.2019г. включително от счетоводството на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив, ул.”Съединение” № 26, ет.2, след заплащане на конкурсните книжа.

             Цената на конкурсните книжа е 20 лв., вносими по следната сметка на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив: IBAN : BG 40 IORT 7375 3102 0060 00, BIC: IORTBGSF, в ТБ „Инвестбанк” АД, или в брой, в счетоводството на училището, ет.2.

              Депозитната вноска е 100 лева, вносими по следната банкова сметка на СУ “Димитър Матевски”, гр. Пловдив: IBAN : BG 40 IORT 7375 3102 0060 00, BIC: IORTBGSF, в ТБ „Инвестбанк” АД.

          Конкурсът ще се проведе на 06.02.2019г. от 14:00ч. в сградата на СУ “Димитър Матевски”, с административен адрес гр.Пловдив, район „Тракия”, ул.”Съединение” № 26, в учителската стая, ет.2.

Телефон и лице за контакт: Димитрия Форшинова – домакин в СУ „Димитър Матевски”, тел. за връзка 032/68 23 87.

С уважение:
Мариана Златанска
ДИРЕКТОР на СУ „Димитър Матевски”, гр.Пловдив